معنی و ترجمه کلمه heated به فارسی heated یعنی چه

heated


گرم شده ،برافروخته ،مغضوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها