معنی و ترجمه کلمه heavily armed به فارسی heavily armed یعنی چه

heavily armed


کاملا مسلح
علوم نظامى : مسلح به جنگ افزار سنگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها