معنی و ترجمه کلمه heavy and light system به فارسی heavy and light system یعنی چه

heavy and light system


ورزش : روش کاستن وزن با اغاز با وزنه سنگين و ادامه با وزنه هاى سبکتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها