معنی و ترجمه کلمه height datum به فارسی height datum یعنی چه

height datum


سطح مبناى سنجش ارتفاع
علوم نظامى : سطح مبناى ارتفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها