معنی و ترجمه کلمه height of the volleyball net به فارسی height of the volleyball net یعنی چه

height of the volleyball net


بلنداى تور واليبال
ورزش : 2/43متر براى مردان و 2/24 متر براى زنان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها