معنی و ترجمه کلمه helix به فارسی helix یعنی چه

helix


مارپيچ ،(هن ).منحنى حلزونى ،پيچک
علوم مهندسى : مارپيچ
الکترونيک : مارپيچ
عمران : مارپيچ
معمارى : منحنى حلزونى
شيمى : مارپيچ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها