معنی و ترجمه کلمه help به فارسی help یعنی چه

help


کمک کردن ،يارى کردن ،مساعدت کردن( با)،همدستى کردن ،مدد رساندن ،بهترکردن چاره کردن ،کمک ،يارى ،مساعدت ،مدد،نوکر،مزدور
کامپيوتر : کمک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها