معنی و ترجمه کلمه her prime of life is past به فارسی her prime of life is past یعنی چه

her prime of life is past


عنفوان جوانى وى گذشته است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها