معنی و ترجمه کلمه here is bread in plenty به فارسی here is bread in plenty یعنی چه

here is bread in plenty


نان بقدر کفايت هست ،نان فراوان داريم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها