معنی و ترجمه کلمه hereditably به فارسی hereditably یعنی چه

hereditably


بطورقابل توارث ،چنانکه بتوان ارث برد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها