معنی و ترجمه کلمه hermitic به فارسی hermitic یعنی چه

hermitic


وابسته بگوشه نشينى ،زهداميز،وابسته بزاهدهاى گوشه نشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها