معنی و ترجمه کلمه heterochromatic به فارسی heterochromatic یعنی چه

heterochromatic


(گ.ش ).داراى رنگهاى مختلف ،مختلف اللون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها