معنی و ترجمه کلمه heterocyclic compounds به فارسی heterocyclic compounds یعنی چه

heterocyclic compounds


شيمى : ترکيبات ناجور حلقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها