معنی و ترجمه کلمه heterodox به فارسی heterodox یعنی چه

heterodox


داراى مذهب وعقايدى مخالف عقايد عمومى ،مرتد،گمراه ،زنديق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها