معنی و ترجمه کلمه heterodyne reception به فارسی heterodyne reception یعنی چه

heterodyne reception


الکترونيک : زنه سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها