معنی و ترجمه کلمه heterodyne به فارسی heterodyne یعنی چه

heterodyne


علوم هوايى : ترکيب دو جريان متناوب براى توليد جريانى با فرکانسى برابر مجموع يا تفاضل فرکانس دو جريان مزبور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها