معنی و ترجمه کلمه heterogeneous reaction به فارسی heterogeneous reaction یعنی چه

heterogeneous reaction


شيمى : واکنش ناهمگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها