معنی و ترجمه کلمه heterogeny به فارسی heterogeny یعنی چه

heterogeny


ناجورى ،ناهمگنى ،تباين ،عدم تجانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها