معنی و ترجمه کلمه heterogonous به فارسی heterogonous یعنی چه

heterogonous


(گ.ش ).داراى دو يا چند نوع گل کامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها