معنی و ترجمه کلمه heterology به فارسی heterology یعنی چه

heterology


(زيست شناسى )عدم تجانس بين اعضاى مختلف ،ناهمگنى اعضاءازلحاظ ساختمانى ،دگرسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها