معنی و ترجمه کلمه heterolytic cleavage به فارسی heterolytic cleavage یعنی چه

heterolytic cleavage


گسسته شدن ناجور
شيمى : کافت ناجور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها