معنی و ترجمه کلمه hetrogeneous به فارسی hetrogeneous یعنی چه

hetrogeneous


نامتجانس ،ناهمگن
بازرگانى : ناهنجار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها