معنی و ترجمه کلمه hidden momentum of population growth به فارسی hidden momentum of population growth یعنی چه

hidden momentum of population growth


نيروى محرکه پنهان رشد جمعيت فرايندى پويا ولى غير فعال ازافزايش جمعيت که حتى پس ازکاهش نرخهاى زاد و ولد ادامه مييابد،به دليل اين که يک جمعيت وسيع جوان
بازرگانى : سبب گستردگى والدين اينده ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها