معنی و ترجمه کلمه high burst ranging به فارسی high burst ranging یعنی چه

high burst ranging


تنظيم تير بروش ترکش بالا
علوم نظامى : تنظيم تير بروش تير زمانى بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها