معنی و ترجمه کلمه high frequency amplification stag به فارسی high frequency amplification stag یعنی چه

high frequency amplification stag


علوم مهندسى : طبقه تقويت فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها