معنی و ترجمه کلمه high frequency amplification stag به فارسی high frequency amplification stag یعنی چه

high frequency amplification stag


علوم مهندسى : طبقه تقويت فرکانس بالا

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها