معنی و ترجمه کلمه high frequency equivalent circuit به فارسی high frequency equivalent circuit یعنی چه

high frequency equivalent circuit


علوم مهندسى : مدار معادل فرکانس بالا

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها