معنی و ترجمه کلمه high frequency radio direction finding به فارسی high frequency radio direction finding یعنی چه

high frequency radio direction finding


علوم مهندسى : جهت يابى راديويى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها