معنی و ترجمه کلمه high frequency region of a spectrum به فارسی high frequency region of a spectrum یعنی چه

high frequency region of a spectrum


علوم مهندسى : ناحيه ى فرکانس بالاى يک طيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها