معنی و ترجمه کلمه high jump به فارسی high jump یعنی چه

high jump


پرش ارتفاع
ورزش : پرش ارتفاع

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها