معنی و ترجمه کلمه high leg attack and shoulder control به فارسی high leg attack and shoulder control یعنی چه

high leg attack and shoulder control


زير يک خم با گرفتن شانه حريف سرنگون کردن و افت کامل( کشتى)
ورزش : زير يک خم با گرفتن شانه حريف سرنگون کردن و افت کامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها