معنی و ترجمه کلمه high seas به فارسی high seas یعنی چه

high seas


درياهاى ازاد،ابهاى برون مرزى ،درياى ازاد
قانون ـ فقه : درياهاى باز
بازرگانى : ابهاى بين المللى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها