معنی و ترجمه کلمه high-lift system به فارسی high-lift system یعنی چه

high-lift system


علوم هوايى : سيستم براى زياد

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها