معنی و ترجمه کلمه highest occupied molecular orbital به فارسی highest occupied molecular orbital یعنی چه

highest occupied molecular orbital


شيمى : بالاترين اوربيتال مولکولى اشغال شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها