معنی و ترجمه کلمه hiking stick به فارسی hiking stick یعنی چه

hiking stick


ورزش : دسته اضافى سکان که خم ميشود و در عين حال مسير را تعيين مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها