معنی و ترجمه کلمه him to stay به فارسی him to stay یعنی چه

him to stay


نتوانستم او راوادار کنم بماند حريف اونشدم بماند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها