معنی و ترجمه کلمه hired به فارسی hired یعنی چه

hired


اجاره شده
قانون ـ فقه : در اجاره

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها