معنی و ترجمه کلمه his hand want's two fingers به فارسی his hand want's two fingers یعنی چه

his hand want's two fingers


دستش دو انگشت ندارد( يا کم دارد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها