معنی و ترجمه کلمه his age is less than mine به فارسی his age is less than mine یعنی چه

his age is less than mine


سال او کمتر از سال من است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها