معنی و ترجمه کلمه his days (oryears)a numbered به فارسی his days (oryears)a numbered یعنی چه

his days (oryears)a numbered


عمرش نزديک است به پايان برسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها