معنی و ترجمه کلمه his face is p with small pox به فارسی his face is p with small pox یعنی چه

his face is p with small pox


رويش ازابله پرازچاله است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها