معنی و ترجمه کلمه his heart to grief به فارسی his heart to grief یعنی چه

his heart to grief


دل بکف غصه نبايد سپرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها