معنی و ترجمه کلمه his leg rested on a stone به فارسی his leg rested on a stone یعنی چه

his leg rested on a stone


پايش روى سنگى قرار گرفته بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها