معنی و ترجمه کلمه his mind was petrified به فارسی his mind was petrified یعنی چه

his mind was petrified


ذهنش از کار افتاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها