معنی و ترجمه کلمه his painting lacked repose به فارسی his painting lacked repose یعنی چه

his painting lacked repose


نقاشى وى توافق( ياقرينه ) نداشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها