معنی و ترجمه کلمه his palce is still open به فارسی his palce is still open یعنی چه

his palce is still open


جاى او هنوز خالى( يا متصدى ) است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها