معنی و ترجمه کلمه his sight could p darkness به فارسی his sight could p darkness یعنی چه

his sight could p darkness


بينايى وى تاريکى رامى شکافت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها