معنی و ترجمه کلمه his stomach sticks out به فارسی his stomach sticks out یعنی چه

his stomach sticks out


شکمش پيش امده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها