معنی و ترجمه کلمه his words injured my feelings به فارسی his words injured my feelings یعنی چه

his words injured my feelings


سخنايش بمن برخورد،سخنانش احساسات مراجريحه دار کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها