معنی و ترجمه کلمه his wrath was kindled به فارسی his wrath was kindled یعنی چه

his wrath was kindled


بسيارخشمگين شد،خشمش برافروخت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها