معنی و ترجمه کلمه histologic به فارسی histologic یعنی چه

histologic


)histological(وابسته به بافت شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها